Električna energija

Električna energija je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj. Je energent prihodnosti in predstavlja skoraj 20 % celotne končne porabe energije v svetu. Povpraševanje po njej se povečuje in se bo tudi v prihodnje. 

Električna energija je med najuporabnejšimi vrstami energije, saj jo lahko proizvedemo iz primarnih virov energije, prenašamo na velike razdalje in pretvarjamo v druge vrste energije.

Razvoj na področju električne energije je skozi zgodovino omogočal razvoj družbe v smeri udobnejšega in kakovostnejšega bivanja.

Vsebina Splošnih pogojev, kakor tudi informacija o spremembah Splošnih pogojev, so vam na voljo na pod vsako vsebine akcijske ponudbe. Posebej vas obveščamo tudi o vaših pravicah, določenih v 2. odstavku 11. točke Prenehanje pogodbe.


V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev, se dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaveže povrniti premoženjsko škodo, nastalo zaradi nedoseganja s pogodbo dogovorjene ravni kakovosti storitev. Za ugotavljanje višine škode in za način povračila le-te se smiselno uporabljajo pri dobavitelju veljavna pravila za obravnavo pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev, ki so dostopna na spletni strani dobavitelja. 

Akcije

Redni ceniki